ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 16 มกราคม 2555

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากบ่อเก็บน้ำเดิมของราษฎร และก่อสร้างบ่อเก็บน้ำสำรองเพื่อลดปัญหาการแย่งน้ำของราษฎรที่ใช้น้ำ รวมทั้งจดตั้งกลุ่มบริหารจัดการน้ำโดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำด้วย

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

curve