ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 16 มกราคม 2555

พระราชดำริ

ให้ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาบาดาล ที่เสียให้สามารถใช้งานได้ และให้ประสานงานเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเข้ามาส่งเสริม สนับสนุน การปลูกไม้ผล

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2552 (นางอั้งไซอิม แซ่ตั้ง อุปถัมภ์) ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

curve