ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ตาก วันที่ 18 พฤษภาคม 2555

พระราชดำริ

ให้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่หละคี และชุมชนในหมู่บ้าน เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรเนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาโด้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

curve