ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด อุดรธานี วันที่ 01 มกราคม 2555

พระราชดำริ

ในบริเวณนี้มีราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ให้พิจารณาจัดทำฝายทดน้ำพร้อมขุดลอกลำห้วยขอกพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภูและราษฎร งานส่งเสริมการเกษตร ต้องขยายผลไปให้ชาวบ้านทำให้มากขึ้น เมื่อชาวบ้านทำหลายๆ อย่าง เน้นเกษตรผสมผสาน ก็สมารถมีผลผลิตตลอดทั้งปี มีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วย

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมบ้านห้วยเวียงงาม (ค๊อกนิสไทยอุปถัมภ์) หมู่ที่ 8 ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

curve