ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด อุดรธานี วันที่ 01 มกราคม 2555

พระราชดำริ

โรงเรียนและราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ไม่พอใช้ เนื่องจากท่อส่งน้ำมีขนาดเล็ก ให้พิจารณาจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและราษฎรเมืองทอง พร้อมทั้งแนะนำให้ราษฎรใช้น้ำอย่างถูกวิธีและประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป การส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่จะได้ปฏิบัติ ซึ่งในด้านการดำเนินการและการจดบันทึกต่างๆ การทำสัญญา Contract farming ให้เกษตรกรจะต้องระวังว่าเกษตรกรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดเพราะบริษัทจะให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งพันธุ์ ยา ทำให้ราษฎรเป็นหนี้สิน บางแห่ง ดิน ฟ้า อากาศไม่ดี บังคับไม่ได้ทำให้ผลผลิตเสียหาย ราษฎรขาดทุนเป็นหนี้สิน บริษัทก็จะไม่รับผิดชอบ สุดท้ายราษฎรลำบากมาก เป็นหนี้สิน ยากจนต่อไป การส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่จะได้ปฏิบัติจริง ซึ่งในด้านการดำเนินการและการจดบันทึกต่างๆ การทำสัญญา Contract farming ให้เกษตรกรจะต้องระวังว่าเกษตรกรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด เพราะบริษัทจะให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งพันธุ์ยา ทำให้ราษฎรเป็นหนี้สิน บางแห่ง ดิน ฟ้า อากาศไม่ดี บังคับไม่ได้ทำให้ผลผลิตเสียหาย ราษฎรขาดทุนเป็นหนี้สิน บริษัทก็จะไม่รับผิดชอบ สุดท้ายราษฎรลำบาก เป็นหนี้สิน ยากจนต่อไป

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมบ้านห้วยเวียงงาม (ค๊อกนิสไทยอุปถัมภ์) หมู่ที่ 8 ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

curve