ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด อุดรธานี วันที่ 01 มกราคม 2555

พระราชดำริ

การกรีดยางพารา ชาวบ้านไม่ค่อยเข้าใจ ไม่มีความรู้ ทำให้ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ควรพิจารณาส่งเสริมความรู้ให้ราษฎรกรีดยางพารา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี ก็จะทำให้รายได้ดีขึ้นด้วย

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมบ้านห้วยเวียงงาม (ค๊อกนิสไทยอุปถัมภ์) หมู่ที่ 8 ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

curve