ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด สกลนคร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554

พระราชดำริ

ให้ตรวจสอบว่าการดำเนินงานของโครงการศูนย์รวมน้ำนมภูพาน จังหวัดสกลนคร มีปัญหาอะไรหรือไม่ จะมีการพัฒนาได้อย่างไร มีปัญหาเรื่องการส่งมอบโครงการให้สหกรณ์รับไปดำเนินการเร็วไปหรือไม่เพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไขต่อไป

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค๊อกนิสไทยฯ ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

curve