ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด สกลนคร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554

พระราชดำริ

ให้ตรวจสอบดูว่าในพื้นที่โครงการสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ ว่ามีน้ำเพียงพอหรือไม่ เพราะปัจจุบันการเลี้ยงโคนมได้ขยายมากขึ้น จนมีวัวนมกว่า 3,000 ตัว รวมทั้งพิจารณาว่ามีปัญหาเรื่องที่ดิน หรือแปลงหญ้าเพียงพอต่อความต้องการของราษฎรหรือไม่

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค๊อกนิสไทยฯ ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

curve