ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด มุกดาหาร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554

พระราชดำริ

ให้พิจารณาตรวจสอบดูว่า โรงสีข้าวของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่าอากาศยาน ได้มีการใช้ประโยชน์เพียงใดหรือไม่ มีปัญหาอะไร จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร หากพื้นที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้ประโยชน์แล้วก็น่าจะพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บ้านศรีถาวรพนา ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

curve