ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด มุกดาหาร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554

พระราชดำริ

ควรจะได้มีการเตรียมผลิตพันธุ์สัตว์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งพบว่า กรมการสัตว์ทหารบกมีพื้นที่จำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณใกล้กับโรงเรียนนายร้อย จปร. จังหวัดนครนายก หากสามารถเตรียมสัตว์พันธุ์ดีไว้ เพื่อแจกจ่ายให้กับราษำรที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยขอให้กรมปศุสัตว์พิจารณาว่าจะแจกจ่ายไปที่ผู้ใด จำนวนเท่าไร

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บ้านศรีถาวรพนา ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

curve