ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด มุกดาหาร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554

พระราชดำริ

การดำเนินงานโครงการในบริเวณนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำไว้หลายแห่ง ทำให้พื้นที่เกิดความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี ส่วนราษฎรที่อพยพลงมาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จะมีพื้นที่ทำกินน้อย ต้องพยายามส่งเสริมให้อาชีพหลายอย่าง ให้สามารถพออยู่พอกินได้ โดยให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มาช่วยเหลือสนับสนุน ครูในพื้นที่โครงการกราบบังคมทูลว่า บริเวณพื้นที่ประสบปัญหาสัญาณโทรศัพท์ไม่ดี บางครั้งก็ใช้ได้แต่ส่วใหญ่ใช้ไม่ค่อยได้ สำหรับกรณีนี้ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ปัญหาสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่นี้ยังไม่สามารถใช้งานได้ ขอหู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บ้านศรีถาวรพนา ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

curve