โครงการ จัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์

สถานที่ตั้ง

บ้านสระขาว หมู่ที่ 16 ตำบล ละแม อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ

โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านสระขาว หมู่ที่ 16 ตำบลละแม อำเภอละแมจังหวัดชุมพร  

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ บ้านสระขาว
หมู่ที่ 16 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ในการนี้ได้มีพระราชดำริ ให้กรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ และราษฎรบริเวณใกล้เคียงซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

กรมชลประทานดำเนินการขุดสระเก็บน้ำความจุ 2,400 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างถังพักน้ำขนาด กว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 5 เมตร ความจุ 1,200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง และระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 600 เมตรพร้อมอาคารประกอบ

ประโยชน์ของโครงการ

สามารถส่งน้ำช่วยเหลือครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ จำนวน 222 คน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่กิจกรรมภายในโรงเรียนจำนวน 16 ไร่ ให้มีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

ถังพักน้ำขนาด กว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 5 เมตร ความจุ 1,200 ลูกบาศก์เมตร 

พื้นที่รับประโยชน์

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve